Project for Improving Women’s Livelihood 2014 – 2016

Tue kehitysmaan naista

euroa

Maa: Myanmar
Alue: Kuusi kylää Pyaponin ja Dedeyen kunnissa, delta-alueella
Kesto: 2014 – 2016
Budjetti: 387 500 € (kolmelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Project for Improving Women’s Livelihood
Hyödynsaajien määrä: 418 naista, 3 miestä
Kumppanijärjestö: Luterilaisen Maailmanliiton Myanmarin maaohjelma (LWF Myanmar)

Naisten Pankki vähentää Myanmarin delta-alueen naisten köyhyyttä seuraavin keinoin:

 1. Naisten johtajuutta vahvistetaan kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen takaamiseksi.
 2. Naisia tuetaan paremman ja kestävämmän toimeentuloon saavuttamisessa.
 3. Kumppanijärjestön roolia vahvistetaan Myanmarin naisten oikeuksien edistäjänä.

nway-nway-latt

Vuonna 2016 hankkeen suorina hyödynsaajina oli 388 ihmistä (386 naista ja 2 miestä) järjestäytyneenä 28 naisryhmään, 22 kylässä. Jokaisessa ryhmässä on n. 20 jäsentä (yksi jäsen yhdestä kotitaloudesta). Välillisesti Naisten Pankin tukemalla työllä on jopa 11 000 hyödynsaajaa.

Jokaiseen kylään, jossa hanketta toteutetaan, perustetaan naisryhmiä. Heti alkuun ryhmien jäsenet tekevät itseanalyysin taloudellisesta tilanteestaan. Tämä auttaa naisia ymmärtämään sosio-taloudellisen asemansa ja tekemään suunnitelmia tilanteensa parantamiseksi.

Kylissä tehtävää työtä on muun maussa:

 • Naisryhmien säästö- ja lainatoiminnan kehittäminen, koulutus ja tuki
 • Naisten yrittäjyyden tukeminen: koulutus ja tuki mm. markkina-analyyseissa, bisnestaidoissa, kirjanpidossa ja yrityshallinnossa
 • Ammatillinen koulutus (esim. ruokamyynti)
 • Naisten maatalous- ja ruoantuotantotaitojen lisääminen
 • Naisten kouluttaminen oikeuksistaan (ml. sukupuolistunut väkivalta)
 • Kylien miesten kouluttaminen naisten oikeuksista
 • Johtajuuskoulutus sekä verkostoitumis- ja neuvottelutaidot
 • Naisten verkostoituminen paikallishallinnon ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

2016 saavutuksia:

 • Naisten johtajuus ja vahvistunut hallinto: 
  28 naisryhmää on vahvistanut tietojaan ja taitojaan johtajuudessa, sukupuolten välisessä tasa-arvossa, naisten oikeuksissa, koordinoinnissa ja neuvottelutaidoissa. Tämä on vaikuttanut myönteisesti naisten osallisuuteen kylätason päätöksentekoprosesseissa. Kaikista 388 vuonna 2016 mukana olleesta hyödynsaajasta jopa 115 jäsentä on mukana 22 kylän kyläkehitys- tai riskinhallintakomiteoissa. Nämä naiset ovat nyt kyvykkäitä osallistumaan yhteisöjensä kehittämiseen, omien etujensa ajamiseen ja yhteistyöhön viranomaisten kanssa.
  Yhteensä 88 naista osallistui kylänsä kehityssuunnitelman laatimiseen. Naiset onnistuivat edistämään yhteisöissään muun muassa koulun, terveyskeskuksen ja sillan kunnostustöitä.
  Kaikissa naisryhmissä käsiteltiin esimerkiksi naistenoikeuksia, perheväkivaltaa, perusterveydenhoitoa ja vaalikäytänteitä kuukausittaisissa kokouksissa. Näiden aiheiden parissa työskenteli monia eri sidosryhmiä poliisilaitoksesta naisjärjestöihin ja koulutusalan toimijoihin.
 • Vahvistuneet ja kestävät toimeentulokeinot:
  Kyläpankkien toimintaa ja lainoitusta on ollut vahvasti tukemassa paikallisviranomaisten eri tahot sekä hanketta implementoiva kumppanijärjestö.
  Laina- ja säästöryhmissä oli mukana 388 jäsentä 28 ryhmässä. Nämä säästivät sovitun summan kuussa, osallistuivat kuukausittaisiin tapaamisiin, noudattivat yhdessä laatimiaan sääntöjä ja lainasivat yhteisestä pääomasta yhdessä sopimallaan korolla. Vuoden 2016 lopussa 28 kyläpankin yhteenlaskettu pääoma oli jopa 128 519€ (keskimäärin 4500 € per laina- ja säästöryhmä). Pääoma on kasvanut edellisestä vuodesta jopa 34 %. Yksittäisten naisten lainojen koot vaihtelivat 75 euron ja 295 euron välillä ja lainan koot ovat kasvaneet edellisvuodesta jopa 50 %.
  Nämä 388 jäsentä ovat kaikki vahvistaneet toimeentuloaan vuoden 2016 aikana ottamalla lainaa toimeentuloaktiviteetteja varten. Yrittäjyyttä on harjoitettu esimerkiksi pienimuotoisen kaupankäynnin, karjankasvatuksen ja viljelyn myötä sekä kalastusväline- ja venehankintojen kautta.
  Koulutusta on annettu vuoden aikana muun muassa kirjanpidossa ja taloushallinnossa. Koulutukset vahvistivat kyläpankkien toimintakykyä.
  Viimeisen vuoden aikana perustettiin myös 149 jäsenen osuuskunta.
  Kasvanut tulotaso on vahvistanut naisten itsetuntoa ja parantanut asemaa kotitalouksissa.

2014 – 2015 valikoituja saavutuksia:

 • Alueelle perustetut 28 naisryhmää toimivat säästö- ja lainaryhminä. Nämä ryhmät paitsi tarjoavat lainoja jäsenilleen myös tukevat toiminnallaan kylänsä kehitystä ja osallistuvat päätöksentekoprosesseihin. Laina- ja säästöryhmissä kaikki jäsenet säästävät kuukausittain sovitun summan ja voivat nostaa lainoja yhteisestä pääomasta nimellisellä korolla. 421 jäsenestä 388 on nostanut lainaa ryhmiltä. Joulukuun 2015 lopussa laina- ja säästöryhmien yhteenlaskettu kokonaissäästömäärä on ollut 44 000 €.
 • Naisryhmien jäsenet ottivat 38 – 228 € kokoisia lainoja toimeentuloaktiviteetteihin kuten karjankasvatukseen, maanviljelyyn, veneenostoon, kaupankäyntiin, ruuan tai saippuan valmistukseen ja myyntiin. Yleisimmillään lainakoko oli noin 100 €.
 • Naisryhmien laina- ja säästöryhmät kokoontuvat kuukausittaisiin kokouksiin, jotka toimivat myös koulutustilaisuuksina.
 • Hyödynsaajat ovat raportoineet, että lisääntyneet tulot ovat mahdollistaneet lasten koulunkäynnin tukemisen (kuten materiaalihankinnat, kuljetukset sekä ruokailukulut).
 • Naisryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä mm. poliisin, terveyskeskusten ja naisjärjestöjen kanssa liittyen naisten oikeuksiin ja asemaan kylissään. Tällä verkostoitumisella lisätään mm. naisten tietoisuutta oikeuksistaan, estetään perheväkivalta- ja ihmiskauppatapauksia sekä turvataan naisten terveyteen liittyvää tietoisuutta.

Naisten Pankin tukeman työn yhtenä tavoitteena on myös kumppanijärjestön vahvistaminen Myanmarin naisten oikeuksien edistäjänä. Hankkeessa tuetaan LWF Myanmarin kykyä naisten oikeuksien ja bisnestaitojen ohjaamisessa. Lisäksi edesautetaan verkostoitumisessa ministeriöiden, alueellisten ja paikallisten virkamiesten sekä bisnes- ja kaupanalan järjestöjen ja verkostojen kanssa.

Loppuevaluaatio 

Hanke evaluoitiin loppuvuodesta 2016. Se osoitti, että Naisten Pankin rahoittama työ Myanmarissa on ollut aikaansaamassa merkittäviä muutoksia naisten elämiin. Naisten itsevarmuus, tiedot, taidot ja osallisuus kylätasolla ovat vahvistuneet merkittävästi. Naiset ovat myös aloittaneet monenmoista pienyrittäjyyttä, minkä muun muassa matalakorkoiset pienlainat ovat mahdollistaneet. Taloudellinen voimaantuminen on vaikuttanut naisten asemaan myönteisesti, he ovat nykyisin arvostetumpia kuin aiemmin ja heidän näkemyksiään kuunnellaan.

Evaluaatio alleviivasi, että kaikkea ei kuitenkaan ole vielä saatu valmiiksi tavoitellessa kestäviä toimeentulomalleja. Erityisesti se kiinnitti huomiota siihen, ettei hankkeella ollut markkinasuuntautunutta lähestymistapaa ja asiantuntijuutta nähdä mahdollisuuksia kylätason ulkopuolella. Tämä johti siihen, että jo rahoituksen saanut jatkohanke jatkaa mukana olleiden heikoimpien naisryhmien tukea vastaisuudessakin.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi