Women’s Empowerment Through Knowledge and Skills Based Enterprise Development 2008 – 2011

Hankkeen tavoitteena oli haavoittuvien ja syrjittyjen naisryhmien sosiaalisen kapasiteetin ja taloudellisen tilanteen parantaminen koulutuksen ja pienlainojen avulla. Toimeentuloa kehitettiin vahvistamalla naisten johtamia osuuskuntia ja naisryhmiä, luomalla markkinayhteyksiä ja mobilisoimalla paikallisia resursseja.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Nepal
Alue: Kanchanbur ja Lalitpur
Kesto: 11/2008 – 10/2011
Budjetti: 157 000 € (kolmelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Women’s Empowerment Through Knowledge and Skills Based Enterprise Development
Hyödynsaajien määrä: 642
Kumppanijärjestö: Lutheran World Federation

Naisten Pankin rahoittama hanke keskittyi Kanchanburin ja Lalitpurin maaseutualueille. Hankkeessa mukana olleet 642 naista kuuluvat erilaisiin vähäosaisiin vähemmistöihin omissa yhteisöissään – he ovat kastittomia, maattomia ja/tai perheidensä yksinhuoltajia.

Naisten Pankin rahoittama hanke panosti näiden naisryhmien omaehtoiseen tulonhankintaan ja sitä kautta myös naisten taloudellis-sosiaaliseen voimautumiseen omissa yhteisöissään.

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitettiin naisten ammatillisia ja yrittäjyystaitoja ja luotiin uusia naisvetoisia pienyrityksiä. Nämä pienyritykset järjestäytyivät ensin paikallisiksi yrittäjäryhmiksi ja sen jälkeen alueellisiksi verkosto-osuuskunniksi.

Osuuskuntia perustettiin yhteensä viisi, ja ne koostuvat noin kuudesta yrittäjäryhmistä, jossa kussakin on noin 25 jäsentä. Näin järjestäytymällä varmistettiin, että tuoreet ammatinharjoittajat ja yrittäjät saavat riittävän tuen ja koulutuksen yhteistyöverkoston kautta; heitä pystyttiin avustamaan markkinayhteyksien ja -kanavien avaamisessa ja yritystoiminnan alku- ja kasvurahoituksen järjestämisessä.

Naisten taloudellisen aseman vahvistaminen edellyttää, että naiset tuntevat omat oikeutensa ja rohkaistuvat toteuttamaan niitä. Yhteisöllinen toimintamalli jo osaltaan vahvistaa naisten omanarvontuntoa ja mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin, mutta ohjelma sisälsi myös naisten oikeuksiin liittyvää neuvontaa ja vertaisryhmätoimintaa. Kaikki käytettävät menetelmät olivat osallistavia, mikä edesauttaa voimautumista.

Osa yrityksistä toimii maatalouden liitännäisaloilla ja maataloustuotannon jatkojalostuksessa ja osa tarjoaa yhteisöjen tarvitsemia palveluita paikallisen kysynnän mukaan. Uusi yritystoiminta vaatii paikallisia materiaaleja ja raaka-aineita, palveluita ja myös työvoimaa, joten välillisesti hanke paransi kaikkiaan 2000 perhekunnan toimeentuloa.

Hankkeen myötä naiset ovat yhdistäneet voimansa ryhmissä, joissa he ovat voineet kehittää yritystoiminta- ja maataloustaitojaan. Heidän lisääntyneet tulonsa ja osaamisensa ovat mahdollistaneet sen, että he saavat nyt helpommin rahoitusta ja palveluja myös viranomaistaholta.

Paikalliset järjestöt, kuten Kyläkehityskomiteat ovat alkaneet kutsua naisten ryhmiä ja osuuskuntien jäseniä kokouksiinsa. Tämä osoittaa, että paikalliset ovat huomanneet naisten ryhmien tärkeyden ja naiset pääsevät sitä kautta osallistumaan paikallisiin päätöksentekoprosesseihin.

Naiset ovat toimeentulon lisäksi ryhtyneet myös kampanjoimaan paremman koulutuksen ja terveyspalveluiden puolesta ja toteuttaneet kotiväkivallan vastaisia kampanjoita.

Hanke päättyi 2011 ja integroitui vuonna 2012 alkaneeseen Naisten Pankin hankkeeseen Combating Poverty and Gender Injustices through Women’s Cooperatives in Three VDCs of Lalitpur District.

Esimerkkejä vuodelta 2011:

  • Hankkeen ansioista yhteensä 504 perheen/ 1 980 perheenjäsenen toimeentulo on parantunut.
  • Osuuskunnilta haki vuoden aikana lainaa 181 jäsentä ja yrittäjäryhmiltä yhteensä 596 jäsentä. Lainat käytettiin pienyritystoimintaan, kuten vihannesten tuotantoon ja sikojen ja vuohien kasvatukseen.
  • Kaikki 642 naista osallistui ryhmiensä säästö- ja lainatoimintoihin; ryhmien säästöt olivat vuonna 2011 yhteensä 19 291 euroa.
  • Viisi osuuskuntaa kehitti toimintaperiaatteitaan Nepalin keskuspankin ohjekirjan mukaisiksi. Kehittyneet menettelytavat auttoivat osuuskuntia pyörittämään yrityksiään entistä ammattimaisemmin ja tukea on saatu myös paikalliselta Kyläkehityspankilta (1 392 euroa). Paikalliset tahot ovat alkaneet tukea osuuskuntia, esim. Lalitpurissa osuuskunta sai 394 euron tuen Kyläkehityspankilta mehiläisten pitoon. Yhteensä 9 eri ryhmää onnistui saamaan resursseja Kyläkehityspankeilta ja muilta viranomaisilta vuoden aikana.
  • Vuonna 2011 järjestettiin yhteensä 70 erilaista kapasiteetin kehittämiseen tarkoitettua tilaisuutta. Kaikki 642 naisryhmien naista ja 760 perheenjäsentä osallistui erilaisiin koulutuksiin. Tarjolla oli mm. lakikoulutusta naisille, jonka ansioista naiset osaavat nyt hakea tärkeitä avioliitto-, syntymä- ja kuolintodistuksia viranomaisilta. Myös hallinnolliset koulutukset, kuten Business Literacy kurssit koettiin erittäin tehokkaiksi.
  • Naisyrittäjille järjestettiin 60 erilaista ammattitaitokoulutusta, esim. sienten kasvatus, kuivattujen välipalojen ja kynttilöiden valmistus. Koulutuksiin osallistujat tekivät yrityssuunnitelman.
  • Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 10 erilaista koulutustilaisuutta liittyen ihmisoikeuksiin ja kotiväkivaltaan.

hankedokumentti englanniksi –>