Registerutredning

Registerutredning (523/1999) enligt § 10 i personuppgiftslagen

1. Registerhållare

Stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp (FO-nummer 0998454-4) Lotsgatan1 A, PB 185 00161 Helsingfors. tel. 020 787 1200 Fax (09) 630 438

2. Registeransvarig

Sirkka Arpiainen (insamlingssekr.) Lotsgatan 1 A, PB 185 00161 Helsingfors. tel.050 350 1141, e-post: fornamn.efternamn(at)kirkonulkomaanapu.fi

3. Registrens namn

Kirkon Ulkomaanavun asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Användningsändamål

Registret används för att upprätthålla uppgifter om givare, för att utveckla servicen och för att sköta kundärenden

5. Registrets innehåll

I registret antecknas följande enligt behov:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, språk, gåvoanskaffningar och bidrag, intresseområden (t ex frivilligarbete) adresskälla (vilken väg adressen kommit till oss), roller (t ex givare eller prenumerant), tillstånd och förbud (t ex förbud att bli kontaktad per telefon) och uppgifter om avslutat kundförhållande.

6. Informationskällor

I registret antecknas de uppgifter givaren själv uppgett eller som har kommit till oss vid en kundrelation eller som har kommit oss till kännedom på annat sätt (t ex via Fonecta Finder). Dessutom kan i registret antecknas sådana uppgifter som framkommer vid förmedling av tjänster eller när uppdateringar görs.

7. Utlämnandet av uppgifter

Kyrkans Utlandshjälp överlåter inte informationen till utomstående. Informationen överlåts inte utanför EU eller ETA.

8. Registrets skydd

Registret upprätthålls i ett datasystem i elektronisk form.  Endas av registerhållaren befullmäktigade och namngivna personer har rätt att använda registret. Av användarna krävs lösenord användarnamn.

All information är lagrad i en databas som är skyddad med lösenord och brandmurar. Registerhållarens utrymmen är försedda med övervakning av vem som har tillträde till dem. När en person ger en gåva på nätet, sker det i en skyddad i bankförbindelse. Kyrkans Utlandshjälp har inte tillgång till personens bankuppgifter utan får enbart veta vilken bank personen använt sig av.

Personuppgifter behandlas konfidentiellt.

9. Rättigheten att kontrollera uppgifter och få dem korrigerade

Uppgifter i registret kan korrigeras eller kompletteras på initiativ av registerhållaren eller på den registrerades begäran.

En person har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. En sådan begäran skall riktas till den person som ansvarar för registret. Kontrollen är kostnadsfri en gång per år.

10. Övriga rättigheter

En person som finns i ett register som Kyrkans Utlandshjälp upprätthåller, har rätt att förbjuda att de uppgifter denne gett, används för direktmarknadsföring eller liknande. Personen har även rätt att ändra sina tidigare tillstånd om publicering och även i övrigt ty sig till vad personuppgiftslagen ger henne rätt till. Om personen inte överhuvudtaget vill ha post från Kyrkans Utlandshjälp, kan denne förbjuda att post sändes, genom att kontakta den registeransvariga.

24.4.2007