Förändringen har en kvinnas ansikte

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro


Världen är inte jämlik och särskilt orättvis är den mot kvinnor alldeles överallt. Kvinnorna besitter själva den förändringskraft som behövs och Kvinnobanken har metoderna för att nyttja den kraften. Varför utgör utbildning och yrke nyckeln till jämlikhet?

Föreställ dig att din man arbetar utomlands. Kontakten till honom är bruten sedan flera månader och penningförsändelserna från honom har upphört. Du har inga egna inkomster. Barnen behöver skolmaterial och dina svärföräldrar som bor i ditt hushåll, skulle behöva uppsöka en läkare och få vård. Alla grönsaker som du skördar i din trädgård går till att mätta familjen. Så ser vardagen ut för många kvinnor i världen. Till exempel på landsbygden i Nepal finns inte arbete för alla, vilket leder till att en stor del av männen i arbetsför ålder beger sig till utlandet för att arbeta. Familjen som stannar kvar är beroende av att mannen sänder pengar.

Ett enskilt ekonomiskt bidrag eller donerade skolböcker lindrar den akuta nöden men för att åstadkomma bestående förändringar behövs mer än så. Det behövs mod, självkänsla, varaktigt arbete, fasta inkomster och framförallt samarbete!

Nainen kävelee sillalla.

I Nepal stöder Kvinnobanken särskilt kvinnornas andelslagsverksamhet.

Fattigdomen har en kvinnas ansikte

689 miljoner människor lever i extrem fattigdom. Det är fler än vad det finns invånare i hela EU. Majoriteten av de fattiga är kvinnor och fyra av fem bor på landsbygden. En fattig kvinna är särskilt sårbar på grund av att hennes ställning är sämre också för att hon är kvinna. Om hon dessutom är beroende av andras inkomster och stöd har hon inte möjlighet att göra egna val.

Kyrkans Utlandshjälps äldre sakkunniga Ulla Sarasalmi har arbetat med Kvinnobankens projekt i åratal. Hon har sett hur man med hjälp av utbildning och arbete kan ta sig upp ur fattigdomen.

– Jag intervjuade kvinnor i Uganda om fattigdom. De sade att fattig är den, som inte kan arbeta. Arbetsoförmågan kan bero på ett handikapp eller en sjukdom men mycket hushållsarbete och stor omsorgsbörda utgör också hinder för att förvärvsarbeta. Fattigast är en ensamstående kvinna med många barn, berättar Ulla Sarasalmi.

Där fattigdom råder är barnaskaran i regel stor. Att ta hand om barnen och hushållet tar mycket tid i anspråk och det sker på bekostnad av förvärvsarbete och jordbruk. Endast 63 procent av världens kvinnor i arbetsför ålder förvärvsarbetar. Å andra sidan utför kvinnorna tre gånger mera oavlönat arbete än männen. Problemet är globalt men särskilt iögonenfallande är det i sköra länder där en fattig kvinna alltid är beroende av andra

Kriser och katastrofer försämrar kvinnornas situation ytterligare. Coronapandemin har gjort det svårare för kvinnor att förvärvsarbeta. De har knutits hårdare till hushållsarbete och vårdnad. Också klimatkrisen gör det svårare för kvinnor att arbeta utanför hemmet, eftersom den skadar sådana branscher där mycket kvinnor arbetar. Till exempel jordbruket. Kvinnornas utbildningsnivå är i regel låg, vilket betyder att de dessutom har sämre tillgång än männen till information om klimatförändringen och hur man kan anpassa sig till den.

Att utbilda kvinnor stöder hållbar utveckling

Att utbilda flickor anses vara ett av de effektivaste sätten att stöda hållbar utveckling. En utbildad mamma kan erbjuda sina barn ett bättre och tryggare liv. Föräldrar med utbildning satsar mer sannolikt på sina barns utbildning. Barnen förväntas inte då avbryta skolgången för att istället arbeta. Läskunnighet och utbildning ger möjlighet att inhämta och söka kunskap.

– Livet är sådant att vi alla behöver vissa grundläggande färdigheter såsom att läsa och räkna, för att klara oss. Mycket grundar sig på instruktioner, avtal och annat som är angivet i text. Att få korrekt information hänger på läskunnigheten, konstaterar Sarasalmi.

Luokassa istuvia naisia. Etualalla nainen nojaa takana olevaan pulpettiin.

Kvinnor i läskunnighetsundervisningen i Centralafrikanska republiken.

Läskunnigheten utgör en trygghetsfaktor i livet redan i de minsta ting. När du till exempel skaffat mediciner för ditt sjuka barn, kan du läsa anvisningarna som medföljer och sköta barnet så att det tillfrisknar. Att ta hand om sin och andras hälsa kräver att man kan söka upp och använda de rätta informationskällorna.

Framförallt är utbildning det som möjliggör förändring. Utbildning öppnar dörrarna till nya kunskaper och vidgar både det mentala och fysiska rörelseutrymmet. I många kulturer är kvinnans livsutrymme begränsat till hemmet och sysslorna där. Män som förvärvsarbetar kan däremot få intryck från den omgivande världen eftersom de rör sig utanför hemmet. Utbildning öppnar världen också för kvinnorna och föder drömmar.

Utbildningens betydelse för förändringen och utvecklingen är enorm. Det är till exempel livsviktigt med mångsidig information om klimatförändringen, hur man kan anpassa sig till den och finna hållbara lösningar för lantbruket, när man tar sig an klimatkrisen.

Självförtjänade pengar ger påverkningsmöjligheter

Alla kvinnor arbetar men lön betalas inte för allt arbete. I hemmen och utanför den offentliga ekonomin utförs mycket oavlönat och därmed osynligt arbete. Största delen av det osynliga arbetet är vårdnadsarbete i hemmet, det vill säga vårdnad av barn, sjuka och äldre samt handarbete och småskaligt jordbruk. Globalt sett utför kvinnorna 75 procent av allt oavlönat arbete. Tidsåtgången är tre till sex timmar per dag.

När kvinnan saknar förvärvsinkomster anser man i regel att den förvärvsarbetande mannen har större rätt att bestämma över hushållets ekonomi och egendom. I det här tänkesättet förbigås den betydelse kvinnans oavlönade arbete i hemmet har för att mannen överhuvudtaget skall kunna förvärvsarbeta. Om också kvinnan har förvärvsinkomster gör det henne ekonomiskt oberoende och ger henne verkliga möjligheter att påverka sitt eget liv.

Nainen kävelee kanalassa ja pitelee munakennoa sylissään

Ugandiern Esther Mugweri samlar ägg som skall sändas till Kampala.

Beslutsfattandet och hållbar utveckling

Kvinnornas ställning förbättras bara stegvis. Man justerar lite grann fastän målet borde vara jämställdhet. För att jämställdhet skall uppnås krävs att kvinnor finns i ledande positioner och vid de bord där besluten fattas.

Kvinnobankens mål är att kvinnor skall kunna försörja sig självständig och själva besluta om hur de använder sina pengar. Det ökar jämlikheten inom familjen men också i samhället. Större beslutanderätt ger nämligen också mod till ökat samhällsengagemang.

– I ett av de lokala valen i Nepal år 2017 koncentrerade kvinnorna i de andelslag på orten som Kvinnobanken stöder, sina röster för att se till att deras egen kandidat skulle bli invald. Och de lyckades. Hon blev invald i kommunfullmäktige, berättar Sarasalmi.

Förändringskedjan börjar med att kvinnorna inte längre befinner sig enbart inom hemmets räckvidd. Kvinnorna som rest sig upp ur en svag ställning till en starkare position, utgör goda exempel på att förändringar är möjliga. Jämlikhet är att alla har en röst.

– I andelslagen sker ett uppvaknande när kvinnorna ser sina påverkningsmöjligheter. Det man gör tillsammans har betydelse. Om en kvinna är helt bunden till sitt hem får hon inte uppleva vilken styrka det finns i att tillhöra en grupp, konstaterar Sarasalmi.

Förändringar sker tillsammans

I Kvinnobankens projekt gör man det osynliga arbetet synligt bland annat genom att förädla det så att det blir ekonomiskt inbringande. Det kan man göra till exempel genom att utveckla hantverksarbetena, odlingarna och djurhushållningen så att de genererar produkter också till försäljning. Inkomsterna ger möjlighet till ytterligare förbättringar.
Kvinnobankens kärnverksamhet är kvinnornas spargrupper och andelslag och att stöda dem. Det främsta målet med att kvinnorna samarbetar är att verksamheten skall vara mer lönsam. Spargruppens medlemmar kan till exempel få lån med låg ränta för att utöka sin verksamhet. Andelslagen kan göra gemensamma anskaffningar och därmed få dem billigare. Att marknadsföra tjänster och produkter är effektivare när man gör det tillsammans.

Puheenjohtaja Adah Tukahirwa valvoo, että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti säästöryhmän tapaamisissa.

Ordförande Adah Tukahirwa (i mitten) övervakar att allt sker enlig stadgarna vid spargruppens sammankomster.

Andelslagen utgör gemenskaper som kan inverka på mer än kvinnornas utkomstmöjligheter. Ett andelslag kan till exempel ha en kommitté som motarbetar våld. Tack vare kommittén kan man uppmärksamma våldet mot kvinnor, göra ingripanden och erbjuda hjälp till offren.

Andras stöd är viktigt lokalt och globalt

I början av denna artikel nämndes kvinnornas situation på landsbygden i Nepal. De kvinnor som är med i den verksamhet som Kvinnobanken stöder, behöver inte invänta penningförsändelser eller mannens hemkomst. Företagarutbildningen och andelslagets stöd möjliggör att kvinnorna blir egenföretagare. Många kvinnor som Kvinnobanken stöder producerar produkter för marknaden eller driver en egen butik eller ett café. Inkomsterna räcker också till barnens skolgång och besparingar.

Kvinnorna får också annat än bättre utkomstmöjligheter. Spargruppen kan även låna pengar vid en akut kris såsom när någon insjuknar. Den kan också stöda en gruppmedlem som vill spara till barnens skolgång. Man delar bekymren och hjälper varandra med hushållsarbetena och annat arbete. Gemenskapens stöd på alla livsområden är oerhört viktigt för att utkomstmöjligheterna och jämställdheten skall förbättras.

När du deltar i Kvinnobankens verksamhet i Finland stöder du direkt kvinnogruppernas verksamhet i sju länder. Alla behövs för att säkerställa en hållbar utveckling och för ta itu med klimatkrisen. Kvinnobanken stöder kvinnor och verkar för att kvinnor överallt i världen skall kunna besluta om sitt eget liv och skapa en hållbarare värld.

Källor:
World Bank, UN Women, Carolibe Criado Perez (2019): Näkymättömät naiset