År 2019 var Kvinnobankens mest framgångsrika någonsin

År 2019 var det mest inkomstbringande i Kvinnobankens historia. Vi fick in 2 032 860 euro i donationer. Sedan grundandet 2007 har 17 miljoner euro samlats in.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Månadsgåvorna var fortsättningsvis den allra viktigaste donationsformen. De ökade jämfört med året innan, vilket även testamentsdonationerna och bidragen från församlingar gjorde. Medelinsamlingen stöddes med kampanjerna ”Utbildning tillhör alla” och #kerrankuussa (ung. ”en gång i månaden”) på mors dag, samt de nationella evenemangen Gå ett Yrke till en Kvinna och Golfa ett Yrke till en Kvinna. Donatorer, företagspartner och företrädare för intressenter bjöds in till ett evenemang om kvinnorna och klimatförändringen. Hösten 2019 fick Kvinnobanken sin största företagsdonation någonsin: 300 000 euro för att under tre år stöda kvinnornas utkomstmöjligheter i Uganda.

I slutet av året hade Kvinnobanken 3 416 månadsgivare och 1 653 aktionärer. De nationella företagspartnernas antal var 28. Företagssamarbetet handlade om samarbete kring produkter och evenemang samt engångsdonationer och projektbidrag.

Kvinnobankens logo, visuella profil samt internetsidor förnyades.

Projektarbetet

År 2019 hade Kvinnobanken totalt 13 projekt i sex länder. I den nya projektstrategin, som Kvinnobankens styrgrupp fastställde, betonades principerna om hållbar utveckling ännu tydligare än tidigare.

Planeringen av ett nytt socialt hönsföretag i Uganda fortsatte. Byggandet startade våren 2020. Möjligheten att utvidga Kvinnobankens medelanskaffning till Nepal utreddes.

En utvecklingsgrupp bestående av volontärer samt personal från Kyrkans Utlandshjälp uppdaterade projektstrategin och lät göra en utvärdering av åtta projekt från åren 2008–2018.

Ett starkt nätverk

Kvinnobankens nätverk hade över 3 000 volontärer och 40 lokalgrupper runtom i Finland. Den senaste grundades i Utsjoki. Utomlands fanns volontärverksamhet i Spanien, Grekland, Kroatien och Tyskland.

Volontärerna ordnade hundratals evenemang där det bland annat lästes, dansades, yogades, sjöngs och åts till förmån för Kvinnobanken. Lokala företag och samfund stödde evenemangen.

För att stöda den lokala verksamheten ordnades Pyörittäjäklubiträffar på nätet. Det publicerades också en handbok för nya ledare.

Nyhetsbrevet till volontärerna, Jelppariposti, förnyades. Nätverkets gemensamma Vinterdagar ordnades i Tammerfors medan Höstdagen arrangerades i Helsingfors.

Ekonomi och administration

Kvinnobankens medelanskaffning lyder under Kyrkans Utlandshjälp och sker med Utlandshjälpens insamlingstillstånd.

Kvinnobankens två anställda kontaktchefer ansvarade för medelanskaffningen från privatpersoner som helhet, de nationella kampanjerna samt stödet till volontärverksamheten. Volontärerna samlade in medel genom bössinsamlingar, försäljning av produkter samt genom
att skaffa företagspartner. Volontärernas roll i kommunikationen utåt och i marknadsföringen var betydande. Utgiftsprocenten var 16,6.

Styrgruppen fick en ny ordförande i maj då Reetta Meriläinen räckte över stafettpinnen till Anni Vepsäläinen. Kvinnobankens strategiarbete startade under styrgruppens ledning i juni 2019. Det blev klart i februari 2020.

Kvinnobankens ledningsgrupp består av personal från Kvinnobankens kontor samt ledarna för fyra nationella arbetsgrupper. Arbetsgrupperna för kommunikation och företagssamarbete samt Jelpparit, som ger stöd åt det lokala volontärarbetet, fick sällskap av en ny nationell grupp: det virtuella teamet Next Generation för unga vuxna.

 

Liisa Kapanen och Paula Pauniaho
Ordförande för ledningsgruppen