Kvinnobanken i Haiti ger inkomster och inflytande

Kvinnobanken har nått utmärkta reslutat i Haiti.

I u-länderna är kvinnornas ställning fortfarande svag och de har små möjligheter att arbeta och tjäna egna pengar. Kvinnobankens projekt hjälper kvinnor att förbättra sin situation.

Så är det också i Haiti, där Kvinnobankensedan 2012 har stött ett projekt för kvinnors delaktighet och utkomster. Målet är att förbättra kvinnornas socioekonomiska ställning genom att öka deras deltagande i beslutsfattande och inkomstförvärvande, ge dem grundutbildning och främja jämlikheten. I första hand vill man ge kvinnorna medborgarfärdigheter för att stärka deras inflytande och möjligheter att fungera som aktiva medlemmar i samhället.

Ett exempel på hur man ger medborgarfärdigheter är den innovativa som användas i Kvinnobankens läs- och skrivundervisning. Deltagarna får själva besluta vilka ämnen de vill ta upp på lektionerna. Metoden har blivit mycket populär och gett motivation i studierna. Under fjolåret behandlande man bl.a. hälsosam kost, reproduktiv hälsa (hälsofrågor som hör samman med graviditet och förlossningar) och förberedelser inför natur katastrofer.

Genom att stöda kvinnors inkomstförvärvande stärker man kvinnans ställning över lag. Att tjäna egna pengar ökar kvinnornas möjligheter att påverka att pengarna i hushållet används för att tillgodose familjens behov och trygga dess utkomst. Kvinnobanken strävar till att skapa hållbar välfärd i hela bygemenskapen. Det gör man genom att stöda kvinnor.

I slutet av år 2014 hade projektet i Haiti gett utmärkta resultat. Tack vare projektet har kvinnorna aktivare kommit med i det lokala beslutfattandet, de har startat sex större företag och därmed avsevärt förbättrat familjernas utkomst.

Sammanlagt har 674 kvinnor (ca 3500 personer) dragit direkt nytta av projektet. Det är dubbelt mer än planerat. Projektet har fått tilläggsstöd av Utrikesministeriet fram år 2017.