Kvinnobankens strategi 2025 – nya riktlinjer för projektarbetet och medelanskaffningen

Väsentligt i Kvinnobankens verksamhet är dess genomslagskraft och hur vi med smarta metoder når möjligast goda resultat för att förverkliga vår mission. För detta behövs en strategi.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Då jag våren 2019 blev styrgruppens ordförande ville jag träffa många av våra aktiva volontärer. Vid varje möte ställde jag samma fråga: ”Vad skulle du göra just nu ifall du var ny ordförande?” Det vanligaste svaret handlade om behovet av en gemensam strategi. Man önskade sig mer tydlighet och klarare riktning. Beslutet att ta fram en ny strategi var lätt.

Vad finns kvar av de gamla riktlinjerna?

Kvinnobankens syfte, alltså mission, står fast. Likaså värderingarna. Nätverkets fasta kärna finns också kvar:

• Utvecklingsländernas kvinnor och företagande – genom att stöda kvinnornas självständiga utkomst stöder vi bäst hela lokalsamhället
• Volontärerna och nätverket – ett entusiastiskt och kunnigt volontärnätverk i medelanskaffningen
• Genomslagskraft och transparens – en tydlig och målinriktad verksamhet, kostnadseffektivitet och moderat utgiftsprocent
• Kompanjonskapet med Kyrkans Utlandshjälp – verksamheten vilar på det unika kompanjonskapet mellan Kvinnobankens volontärer och Kyrkans Utlandshjälp.

Vad förändras i projektarbetet och medelanskaffningen?

I projektarbetet återkopplar vi ännu starkare till våra rötter och vår mission. I de nuvarande och i synnerhet i de nya projekten betonar vi mer än tidigare vikten av att främja företagande.

Vi vill förbättra projektens genomslagskraft och ibruktagandet av enhetliga mätverktyg. Vårt mål är att, innan utgången av år 2025, i målländerna ha gett stöd åt 150 000 kvinnor och att 80 procent har en förbättrad och hållbar utkomst.

Vi strävar efter att verksamheten ska fortsätta som självständig också efter att Kvinnobankens projekt har avslutats, och att de lokala kvinnornas och samhällenas eget engagemang växer. För medelanskaffningens del handlar den största förändringen om att ställa upp ett gemensamt, stort mål, samt att fokusera på utvalda tillväxtprojekt och starka koncept inom insamlingen. Vår dröm är att, innan år 2025 är slut, ha samlat in 30 miljoner euro.

De nuvarande koncepten och evenemangen inom medelanskaffningen har visat sig fungera. De utvecklas ständigt i enlighet med ansvarsfull medelanskaffning.

Våra tillväxtprojekt är företagsmedelanskaffningen, den internationella medelanskaffningen, att stärka den digitala medelanskaffningen och volontärnätverket samt senare nätbutiken. Tillväxtprojekten har valts utgående från att fokus på dem ger den största ökningen i effektivitet.

Jag hoppas att den nya strategin ska inspirera våra volontärer och väcka intresse att bekanta sig närmare med den. Ur vår stora, gemensamma målsättning härleds de årliga målen för hela Kvinnobanken. Det vore fint om denna målorientering också syns i lokalgruppernas verksamhet.

En viktig sak för lokalgrupperna är även strategins styrande effekt –vad fokuserar vi på i enlighet med strategin och till vilka saker och förslag kan vi, med stöd i strategin, artigt tacka nej.

Strategin blev klar i februari 2020.

Anni Vepsäläinen
Ordförande för Kvinnobankens styrgrupp