Spargruppernas kapital en miljon euro

Nainen istuu

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

År 2019 var ett toppenår för Kvinnobankens medelanskaffning. Även projektarbetet var framgångsrikt. Med de insamlade medlen främjades 29 800 kvinnors utkomst och företagande i sex länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. Med familjerna medräknade berörde Kvinnobankens arbete 150 000 människor under året.

Den överlägset största verksamhetsformen är spar- och låneverk samheten. Den sker såväl i spar- och lånegrupper med 20–30 kvinnor, som i kooperativ vars andelskassor har hundratals medlemmar. År 2019 stödde Kvinnobanken 452 spar- och lånegrupper med totalt över 17 000 medlemmar; i Nepal verkade 20 andelslag med 6 175 medlemmar. Tillsammans har kvinnorna samlat ihop ett kapital på över en miljon euro. Kapitalet cirkulerade i bygemenskaperna i form av lån med skälig ränta som stöder kvinnornas utkomstmöjligheter och hela den lokala ekonomin. Sammanlagt 10 400 kvinnor hade lyft lån, var och en efter sitt behov. De minsta lånen gällde endast några euro, medan andelskassornas största lånesummor uppgick till flera tusen euro. För många av kvinnorna är sparandet viktigare än lånandet. Att lägga undan en del av pengarna gör det möjligt att till exempel betala kostnader för barnens skolgång.

Kvinnorna erbjöds även olika typer av utbildning. När spar- och låneverksamheten kör i gång deltar alla kvinnor i en kurs i ekonomi. Där går man igenom hur man planerar sin ekonomi, sparande och grunderna i hur man sköter skulder. Det ger en bas för att skaffa sig en inkomst. De med entreprenörsanda deltar i företagarutbildningar, till vilka det ofta hör rådgivning när verksamheten startat. Många utvecklar även sina yrkeskunskaper: de lär sig mer om odlingsmetoder, fördjupar sig i djurskötsel, sätter sig in i nya tekniker eller lär sig ett helt nytt yrke. Under året förbättrade över 5 200 kvinnor sina företa gar- eller yrkeskunskaper med hjälp av Kvinnobanken.

Nästan 3 700 nya företag grundades. Största delen av dem verkar inom den inofficiella sektorn och är alltså inte registrerade. Detta är vanligt i alla länder där Kvinnobanken verkar. Flest företag skapas inom handel och service. Ett typiskt företag är en dagligvaruhandel, kiosk eller ett lunchkafé i nära anslutning till hemmet. I städerna kan man se en brokigare blandning, med specialaffärer och -tjänster, och även egen tillverkning av allt från skor och kosmetik till räkenskaps böcker och små klädkollektioner.

Vanligare än företagsverksamhet är att använda sina nya kunskaper till att skaffa tilläggsinkomster till exempel genom att förädla eller sälja det man producerar vid sin gård. Över 9 000 kvinnor uppgav att de hade inkomster från det. På landsbygden är det vanligt att flera
kvinnor startar ett gemensamt företag. När flera odlare går samman ger den ökade produktionen skalfördelar. Gemensamma inköp blir för månligare och en större produktion blir intressantare för större uppköpare. Då är man som försäljare inte längre beroende av den egna byns
marknad. I Nepal och Kambodja stöder Kvinnobanken 25 kvinnliga lantbruksandelslag, vilkas roll när det gäller att effektivera produktionen och försäljningen rentav är starkare än producentgruppernas.

Ett av kvinnobankens viktiga mål är att förbättra kvinnornas ofta kuvade position. Där är en självständig utkomst, kännedom om ens rättigheter, samarbete och den medföljande känslan av delaktighet viktiga faktorer. Utvärderingen av åtta av Kvinnobankens projekt bekräftade att projekten har ökat kvinnornas delaktighet i lokalsam hällenas verksamhet och har gett dem en röst när beslut fattas i frågor som rör hela gemenskapen.

Även den yngre generationen noterar förändringen. En kvinna stärkt av det hon åstadkommit är den bästa förebilden, säger barnen själva.