Utvärderingen av smålånsprojektet i Peru

En utvärdering av Kyrkans Utlandshjälps och Kvinnobankens gemensamma projekt i Peru är klar. Kvinnornas erfarenheter har varit positiva. Lånet har varit viktigt för familjens inkomster och lånegruppernas möten har ökat samhörigheten.

Utvärderingen av smålånsprojektet i Cajamarca 2008-2012 gjordes i samarbete med ett projekt om utvecklingssamarbete vid Jyväskylä universitet.

I utvärderingen användes en narrativ, berättande metod. Målet var att kvinnornas egna röster skulle höras. Samtidigt ville man undersöka fenomenen bakom siffrorna. Undersökningen kartlade hur projektet påverkat kvinnornas och deras familjers liv och välfärd, kvinnornas ekonomiska situation samt jämställdhetsfrågor.

Intervjuerna med kvinnorna och deras erfarenheter av och åsikter om smålånen var intressanta. Många upplevde lånet som ytterligare en hjälp bland andra inkomstkällor, men lånets exakta betydelse var svår att avgöra också för dem själva.

Men skillnaderna var stora mellan landsbygden och städerna. Kvinnorna i städerna hade större möjligheter att göra riskfriare investeringar och fler marknader för sina produkter. De hade därför den största nyttan av projektet.

En överraskning var att många kvinnor uppgav att det mest givande med projektet var samhörigheten och möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter vid lånegruppens månadsmöten. I synnerhet för kvinnorna på landsbygden kretsar livet ofta intensivt kring hemmet, barnen, djuren, vattenhämtningen och odlandet. Utan lånegruppens organiserade möten skulle det finnas lite tid eller möjligheter att träffa andra.

Erfarenheterna av lånegrupperna, där alla medlemmar var kvinnor, var övervägande positiva. Kvinnornas ökade inkomster påverkade hela familjens välfärd och känsla av trygghet, till skillnad från hur det ibland är i motsvarande grupper för män. Rapporten rekommenderar ändå att man i framtiden lägger större vikt vid hållbarhet, vid att påverka strukturer och vid utbildning.

Text & foto Oona Timonen