Myanmar

I Myanmar stöder Kvinnobanken kvinnornas utkomstmöjligheter genom spar- och lånegrupper och företagarutbildningar.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

2 867 kvinnor fick nytta av vårt arbete

ÄVEN MYANMAR hör till världens fattigaste länder. Ungefär en fjärdedel av invånarna lever under fattigdomsgränsen och 65 procent lever av jordbruket. Landet är korrumperat
och samhället är instabilt. Myanmar har över hundra etniska grupper och många av dem förföljs.

Kvinnobanken började arbeta i Myanmar år 2014. Arbetet fokuserar på att stärka kvinnornas utkomstmöjligheter genom spar- och lånegrupper. Under år 2019 pågick två projekt.

Projektet WSER (Women’s socio-economic reconstruction project), för social och ekonomisk återuppbyggnad, startade i början av 2018 och pågår till slutet av 2020. Budgeten är 306 000 euro och nyttohavarna 1 800 stycken.

Projektet bygger på byabanker som ägs av kvinnorna. Bankerna minskar fattigdomen genom att stöda företagande och andelslag i 15 byar.

Målet är att förbättra kvinnornas ekonomiska och sociala inflytande, och att stöda företagande och utkomst för kvinnor i sårbar ställning i delstaten Kayin i sydöstra Myanmar. Regionen hör till landets minst utvecklade.

Kvinnliga kommittéer för gemensamt ansvar håller i trådarna för förverkligandet av projektet. Kommittéernas medlemmar får bland annat utbildning i ledning, företagsadministration och kvinnors rättigheter.

År 2019 avslutades det treåriga projektet Women’s Livelihood Empowerment Project som var en fortsättning på ett projekt startat 2014 om kvinnors hållbara utkomstmöjligheter.
Låne- och spargrupperna stödde småföretagande och andra utkomstmöjligheter genom att erbjuda lån och utbildning. Hundra byar i tre delstater deltog i projektet.

I projektet fick kvinnor grundläggande utbildning i företagande. För medlemmarna i låne- och spargrupperna ordnades ledarskapsutbildning och exkursioner till andelslag som förmedlar lantbruksprodukter från landsbygden till städerna. Verksamheten innebar ekonomiskt stöd för kvinnorna samt stärkte deras möjlighet att delta i utvecklandet av sina hembyar.

En Kvinnobanksaktiv besökte – genom programmet Skills Donation – Myanmar i slutet av 2019 för att utvärdera och utveckla projektens verksamhet