Nepal

Kvinnobankens projektet strävar till att genom andelslagsverksamhet motarbeta fattigdom och ojämlikhet mellan könen.

Projekt för utveckling av kvinnors företagsamhet, Nepal Det projekt som finansieras av Kvinnobanken påbörjades redan år 2008 på landsbygden i områdena Laitpur och Kanchanpur. Kvinnorna i projektet tillhör olika slags minoriteter i sina egna samfund – de är kastlösa, jordlösa och/eller ensamförsörjande i sina familjer. De har också blivit lidande av tidvis mycket våldsamma politiska oroligheter som pågick i Nepal i tio års tid. Under konflikten avbröts skolgången och möjligheterna till arbete och utkomst minskade ytterligare. Det har allvarliga följder långt in i framtiden, även om situationen i samhället nu har lugnat ner sig.

Projektet som slutfördes 2011 visar lovande resultat. I projektet medverkade 25 grupper med sammanlagt 642 kvinnor. Av dessa var 416 med i andelslag. Kvinnorna fick utbildning bl.a i grönsaksodling, kreatursuppfödning, handarbete, bakning och annat som kunde utgöra grund för ett litet företag.

Enbart av svinuppfödning har 133 kvinnor fått en vinst på över 18.000 euro (136 euro/kvinna). 206 kvinnor deltog i i getuppfödning och deras vinst var över 36.000 euro (177 euro/kvinna). Spargrupperna har också nått resultat; i början av projektet sparades månatligen i genomsnitt 10-20 cent/person, medan insättningen nu är 0,50-1 euro/person.

Kvinnorna har erbjudits undervisning i läskunnighet och fått lära sig om sina rättigheter. De har dessutom fått information om hur officiella registreringar görs och kan nu göra officiella anmälningar om födslar, dödsfall och ingångna äktenskap hos lokala myndigheter.

Förutom ekonomiskt har projektet också bidragit till att stärka kvinnornas sociala ställning. I och med att kvinnorna har organiserat sig i grupper, grundat andelslag och börjat med sparverksamhet, har man också blivit mera lyhörd för deras röster. Dessutom har lokala organisationer och andra grupper börjat ta med kvinnorna på sina möten. Man har börjat uppfatta kvinnogrupperna och andelslagen som viktiga påverkare i sina samfund och gett kvinnorna möjlighet att delta i beslutsfattandet.

Förutom att de grundat företags- och andelslagsverksamhet har kvinnorna engagerat sig i sociala missförhållanden. De har bl.a fört kampanjer för bättre undervisning, informerat om hälsa och hygien samt motarbetat familjevåld.

Förutom för kvinnorna själva har också deras familjers liv och utkomst förbättrats, vilket betyder att projektet berör sammanlagt 1980 personer. Familjemedlemmarna hjälper kvinnorna med jordbearbetning, produktion, marknadsföring och andra arbeten.

Trots de goda resultaten finns det ännu gott om arbete i Nepal. Kvinnobankens arbet fortsätter därför med projektet som påbörjades 2011, som strävar till att genom andelslagsverksamhet motarbeta fattigdom och ojämlikhet mellan könen.