Uganda

Med finansiering av Kvinnobanken har många spar- och lånegrupper fått stöd i Uganda.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

9 346 kvinnor fick nytta av vårt arbete

UGANDA I ÖSTAFRIKA har 42,9 miljoner invånare. Den viktigaste näringen är jordbruket, där 70 procent av arbetskraften verkar. Även om kvinnorna i Uganda är mer involverade i företagande än i motsvarande länder, så ägs endast 16 procent av lantbruksföretagen av kvinnor. Endast 7 procent av kvinnorna äger mark.

Kvinnobanken har verkat i Uganda sedan den grundades 2007. Målet är att via spar- och lånegrupper och företagarutbildning stöda kvinnornas småföretagande. År 2019 hade Kvinnobanken tre projekt på gång i Uganda och arbetade med att grunda en ny sorts socialt företag.

År 2019 avslutades projektet Women’s Income Generating Support vars mål var att minska fattigdomen bland mindre bemedlade kvinnors familjer samt trygga deras basbehov och tillgång till mat.

Det treåriga projektets budget var 300 000 euro. Nyttohavarnas antal var totalt 4 800 stycken i nio städer. Låne- och spargrupperna erbjöd kvinnorna och flickorna företagarutbildning och möjligheten att använda sina nyförvärvade kunskaper i lantbruksföretagande.

Empowering Women and Girls to excel in businesses in informal settlements/slums är ett treårigt projekt som startade 2018. Det ger kvinnor och flickor i den mest sårbara positionen en plats i spar- och lånegrupper. De får även utbildning i bland annat ledning samt stöd för att kunna delta i sina lokalsamhällens beslutsfattande.

Projektets budget är 660 000 euro. Så många som 3 000 kvinnor är knutna till projektet. Räknar man med deras familjer är nyttohavarna 6 000.

År 2018 startade även det treåriga projektet Women in Development Project for Yumbe district, Uganda. Budgeten är 630 000 euro och nyttohavarna 1 200 stycken.

Projektet huvudmålsättning är att arbeta för kvinnornas välfärd i flyktingbosättningarna Yumbe och Arua på landsbygden i norra Uganda. Det stärker kvinnornas möjlighet att planera, starta och upprätthålla företagsverksamhet. Dessutom får de stöd i hur de kan spara och låna pengar samt delta i beslutsfattande som rör deras egen välfärd.

Två Skills Donation-volontärer besökte Uganda år 2019 för att stöda projektens arbete.

År 2019 beslöt Kvinnobanken även att utvidga verksamheten i Uganda genom att grunda ett socialt hönsföretag nära huvudstaden Kampala. Det kommer indirekt att sysselsätta hundratals personer. Verksamhetens kärna är såväl hönsens som människornas och naturens välmående. Hönseriet började byggas våren 2020.