Uganda

Med finansiering av Kvinnobanken har många spar- och lånegrupper fått stöd i Uganda.

Spar- och lånegrupperna i Uganda

Med finansiering av Kvinnobanken har hittills 36 spar- och lånegrupper fått stöd i Sembabule, som hör till det värst aids-drabbade delarna av Uganda. Upp till 20 procent av befolkiningen är hiv-positiva, medan siffrorna för hela landet rör sig kring åtta procent.

Spar- och lånegrupperna är en ugandisk version av bybanker. Största delen av de grupper som Kvinnobanken stöder, består av hiv-positiva vuxna kvinnor och delvis också män. Grupperna har grundats på basen av tidigare s.k. självhjälpsgrupper, som syftade till att uppmuntra hiv-positiva och deras anhöriga till ett fullödigt liv och bl.a. hjälpa dem att skaffa mediciner.

Tio grupper har bildats av aids-stödpersoner. Stödpersonerna är frivilliga kvinnor och män, som efter en ettårig utbildning kartlägger hiv- och aidssituationen inom sitt område, uppmuntrar människor att låta hiv-testa sig, stöder insjunknade och deras anhöriga, tar speciellt hand om barn, som förlorat sina föräldrar, ger handledning i hur man kan förbättra sin utkomst och andra råd och handledning till familjer, som drabbats av aids.

Redan i det skedet, när grupperna börjar få stöd av Kvinnobanken, är de organiserade, har uppgjort stadgar för gruppen och fått grundläggande information om spar- och låneverksamhet. De har också börjat spara och utvecklat ett gemensamt inkomstförvärvningsprojekt för gruppen.Kvinnobanken Uganda 300px

Gruppernas gemensamma projekt har ofta anknytning till odling: man säljer skörden från en åker som odlats gemensamt och intäkterna bildar ett kapital, som cirkulerar som lån mellan medlemmarna i gruppen. De lån som enskilda medlemmar tar, används till att skaffa den egna familjens intäkter: man kan t.ex. skaffa gödsel för kaffebuskar, köpa gödsvin eller starta små butiksföretag.

Grupperna har av Kvinnobankens medel fått ett tilläggskapital på i genomsnitt 600 € samt småhusdjur och/eller frön för odlingsväxter för att starta ett grupprojekt. Därefter har grupperna getts uppmuntran och handledning för att själva besluta om, hur verksamheten kunde utvecklas.

År 2011 expanderade Kvinnobankens verksamhet ytterligare. Nya grupper grundades i Pader och i Agogo i Norra Uganda. På dessa områden finns det tillsammans över 2000 fördel/nyttomottagare under år 2011.

I grundandet av nya grupper är det viktigt att man både lär sig att spara och att hantera pengar och kartlägga lämpliga marknadsnischer. Gruppens medlemmar får fritt berätta om sina drömmar och därefter diskuterar man tillsammans om drömmarnas genomförbarhet.

Med hjälp av spar- och låneutbildningar har grupperna utvecklat sin sparverksamhet väsentligt under år 2011. Också familjernas inkomster har stigit; när familjernas månadsinkomster tidigare var 6-12 €, är de nu 9-15 €. För en stor del beror detta på lån, som man har fått från spar- och lånegrupper. Tidigare hade de flesta familjerna inga möjligheter att få lån någonstans. Med hjälp av lån har familjerna förbättrat sina utkomster genom att investera i odling eller att köpa höns, grisar eller andra småhusdjur.

I projektets startkartläggning konstaterades, att en tredjedel av familjerna, som är med i projektet, hade svårigheter att betala skolavgifter för sina barn. När familjernas utkomst har förbättrats tack vare projektet, har alla familjer fått sina barn till skolan. Spar- och lånegrupperna har också möjliggjort, att mödrarna nu har råd att köpa läromedel åt sina barn.

Under år 2011 utbildades 108 kvinnor i att undervisa andra kvinnor om moderna odlingsmetoder, behandling av skörden och näringslära. 96 kvinnor fick utbildning både i grönsaksodling och produktion. 63 kvinnor fick utbildning, som siktar till yrkesmässigt jordbruk. Alla de utbildade kvinnorna har dragit nytta av de färdigheter, som de har fått i utbildningen och följaktligen har kunnat förbättra sina familjers utkomst.

Kyrkans Utlandshjälps kordinator i Öst-Afrika fick i mars 2011 bli vittne till iver och stolthet hos nya gruppmedlemmar: redan att man hör till gruppen ger kraft och hopp om bättre utkomstmöjligheter.

Kvinnobankens projekt i Uganda är en del av en mera omfattade projekthelhet, som förverkligas av Lutherska världsförbundets landsprogram i Uganda.

(5/2012)