Kvinnobankens nya styrgrupp

Kvinnobankens verksamhet planeras och koordineras av en styrgrupp med 10 medlemmar. I våras valdes Kvinnobankens styrgrupp för år 2013.

Ritva Ohmeroluo­ma fortsätter som styrgruppens ordfö­rande. De övriga med­lemmarna är Kvinno­bankens ursprungliga medlemmar, frivilliga som kommit med i ett senare skede samt representanter från Kyrkans utlandshjälp. Styrgruppen svarar för Kvinnobankens strate­giska linjedragningar och verksamhetens målsättningar, följer med hur insamlings­målen uppnås samt ger rekommendationer gällande hur donatio­nerna skall riktas och utvärderar förverkligande med stöd av Utlandshjäl­pens sakkännedom.

I år inbjöds riksdagsledamot Jani Toivola till Kvinnobankens styrgrupp. Kvinnobankens verksam­het är bekant för Toivola från förut då han tillsam­mans med andra påverkare på egen bekostnad deltog i Kvinnobankens resa till Nepal år 2012.

Helena Arlander är den andra nya medlemmen i styrgruppen.

Styrgruppen stöder och har tillsyn över Kvin­nobankens ledningsgrupp, som i sin tur svarar för Kvinnobankens medelanskaffning och marknadsfö­ring samt annan operativ verksamhet.

Kvinnobankens styrgrupp 2013

  • Ritva Ohmeroluoma, ordförande
  • Helena Arlander
  • Sointu Lanki
  • Kirsti Lintonen
  • Riitta Sedig
  • Arja Suominen
  • Jani Toivola
  • Tarja Virmala

Sakkunniga från Kyrkans Utlandshjälp:

  • Jouni Hemberg
  • Veera Hämäläinen

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 1/2013.