Guatemala

I Latinamerika är arbetet framför allt inriktat på att stärka de mänskliga rättigheterna, försvara ursprungsbefolkningens rättigheter, trygga tillgången till mat samt att öka utkomstmöjligheterna.

I Guatemala är ursprungsfolkens situation svår. Ungefär hälften av landets befolkning är maya-indianer. De blir diskriminerade på många sätt. Rätten till utbildning, arbete och samhällstjänster förverkligas sällan. Mest sårbara är kvinnorna, barnen och de jordlösa på landsbygden.

Diskrimineringen och traditionella handlingsmönster är seglivade – också inom familjen. Avsaknaden av utbildning, oviljan att delta i samhällets angelägenheter och våldet mot kvinnor utgör stora problem.

Över hälften av befolkningen, av ursprungsfolken 80 procent, lever under fattigdomsgränsen.

Guatemala: ursprungsfolkens rättigheter (provinsen Petén)

Projektet strävar till att öka kvinnornas möjligheter att delta i beslutsfattandet och öka deras möjligheter till inkomstförvärv samt att förbättra matförsörjningen för fattiga familjer som tillhör ursprungsfolk på landsbygden.

Projektet omfattar utbildning som riktar sig till kvinnor; information om mänskliga rättigheter, rättshjälp vid kommunala jordägofrågor samt yrkesutbildning genom praktik (t.ex utvecklande av jordbrukstekniker samt hushållsproduktion).

I fortsättningsprojektet (2012-) koncentrerar man sig på att utveckla marknadsföringsmöjligheterna för produktionen samt på att ge undervisning i företagarskap och informera om smålåneverksamhet.

200 familjer får direkt stöd av projektet (ungefär 1000 personer). Dessa familjer har ofta endast en förälder. I familjerna förekommer arbetslöshet och familjemedlemmarna befinner sig i en sårbar livssituation. Familjerna har ofta inga andra inkomstkällor.. 85% av familjerna som erhåller stöd är hushåll i vilka en kvinna bär ansvaret. Indirekt får cirka 10 000 personer stöd.

Projektet samarbetar med LWF Central America Program, som genomför ett projekt i samarbete med lokala medborgarorganisationer och myndigheter.

Projektet som stöds av Kvinnobanken inleddes år 2012.

(5/2012)

 

 

Läs mera (finska).