Ihmisoikeudet ohjaavat kohti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

Tyttö sinisessä paidassa seisoo parvekkeella.

Anna joululahja

euroa


Naisten Pankin Next Generation -blogikirjoituksessa syvennymme ihmisoikeuksien merkitykseen ja tarkastelemme globaaleja haasteita ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Ihmisoikeuksien päivänä 10.12.2023, tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Se oli ensimmäinen oikeudellinen asiakirja, joka vahvisti maailmanlaajuisesti suojeltavat perusoikeudet ja on edelleen kaiken kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön perusta.

Päivä muistuttaa meitä sitoutumisestamme edistää ja suojella kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksissa taattuja oikeuksia.

Ihmisoikeudet eivät ole etuoikeus millekään valtiolle; ne kuuluvat jokaiselle riippumatta kansallisuudesta, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta, kielestä tai sosiaalisesta asemasta. Ne kattavat perustavanlaatuisimmat oikeudet, kuten oikeuden elämään, mutta myös oikeudet ruokaan, koulutukseen, työhön, terveyteen ja vapauteen.

Globaalit haasteet ja ihmisoikeuksien loukkaukset

Ihmisoikeuksien edistäminen on yhä ajankohtaista, kuten käy ilmi Human Rights Watchin vuoden 2023 raportista. Se paljastaa lukuisia keskeisiä ihmisoikeusloukkauksia, jotka leimaavat nykyistä maailman tilannetta.

Raportin keskeisinä huolenaiheina nousevat esiin Israelin apartheid-politiikka, Ukrainan konflikti, Afganistanin nälänhätä, naisten sortaminen Saudi-Arabiassa, sananvapauden rajoitukset ja ihmisoikeusaktivistien mielivaltaiset pidättämiset Turkissa ja Kiinan kohtelu Uiguurivähemmistöä kohtaan.

Human Rights Watchin raportti korostaa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Se painottaa kiireellistä tarvetta oikeudenmukaiseen siirtymään ja metsätuhon pysäyttämiseen sekä erityisesti haavoittuvien väestöryhmien suojelemista ilmastonmuutoksen seurauksilta.

Naisten oikeudet ihmisoikeuskysymyksenä

Naisten oikeudet ovat keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien kannalta, sillä naisten oikeuksien edistäminen vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen.

Naisten oikeuksia on käsitelty useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten YK:n kansakuntien naisten oikeuksien yleissopimus, joka tunnetaan myös CEDAW-sopimuksena. Se hyväksyttiin vuonna 1979 ja on tähän mennessä ratifioitu lähes kaikkien YK:n jäsenvaltioiden toimesta.

CEDAW-sopimus pyrkii edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikilla elämänalueilla, mukaan lukien poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet.

Toimenpiteitä tarvitaan vielä

Kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista huolimatta naisten oikeuksien toteutumisessa on vielä vakavia puutteita, jotka johtuvat monista tekijöistä.

Kouluttamattomuus, epätasaisesti jakautunut palkaton hoiva- ja kotityö, työttömyys, köyhyys ja konfliktit ovat esimerkkejä, jotka ylläpitävät naisten alhaisempaa asemaa yhteiskunnassa.

Maailmanlaajuisesti 129 miljoonaa tyttöä jää vaille koulutusta vuonna 2023, pääasiassa köyhyyden vuoksi. Myös syrjäasuminen, palveluiden puute, vammaisuus, vähemmistöetniseen ryhmään kuuluminen, väkivallalle altistuminen ja lapsiavioliitot vaikeuttavat tyttöjen pääsyä koulutuksen piiriin.

Vuonna 2022 nuorista 15–24- vuotiaista naisista 31,2 prosenttia ei ollut koulutuksessa tai työelämässä, kun taas vastaava luku nuorilla miehillä oli 15,4 prosenttia. Kouluttamattomuus vaikuttaa tyttöjen terveyteen, avioitumisikään ja lasten lukumäärään.

Palkattoman työn vaikutukset

Naisten siirtymistä koulusta työelämään häiritsee palkattoman hoiva- ja kotityön epätasainen jakautuminen. 5–14-vuotiaat tytöt käyttävät maailmanlaajuisesti joka päivä 160 miljoona tuntia enemmän aikaa hoiva- ja kotitöihin kuin samanikäiset pojat. Epätasaisesti jakautunut palkaton hoiva- ja kotityö madaltaa tyttöjen edellytyksiä saavuttaa taloudellista hyvinvointia aikuisina.

Naisten vähäisempi osallistuminen ansiotyöhön vaikuttaa haitallisesti köyhyyden poistamiseen. Vuonna 2022 kaikista työikäisistä naisista oli töissä 61,4 %, kun taas miehistä työelämässä oli 90,6 %. Naisten osuus kaikista ansiotyötuloista oli vuonna 2019 vain 34 %.

Naisten taloudellinen epätasa-arvo vaikeuttaa naisten mahdollisuutta turvata omaa talouttaan ja hankkia säästöjä, etenkin kehittyvissä maissa. Vaikutukset eivät koske vain kotitalouksia, vaan kokonaisia yhteisöjä.

Toiminnalla muutokseen

Heijastellessamme 75 vuoden taakse ihmisoikeusjulistuksen solmimishetkeen, on huomioitavaa, että tarve puolustaa ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista on edelleen tärkeää.

Human Rights Watchin vuoden 2023 selvitys ja muut vastaavat raportit tuovat esiin maailman tilanteen ihmisoikeuksien osalta. Konfliktit, sorto ja ilmastonmuutos muodostavat vain pienen osan monimutkaisesta verkostosta, joka heikentää ihmisoikeuksien toteutumista. Näiden haasteiden voittaminen edellyttää sekä kansainvälistä yhteistyötä että yksilöiden ja yhteisöjen aktiivista osallistumista

Erityisen kriittisessä asemassa ihmisoikeusrikkomusten osalta ovat tytöt ja naiset. Naisten aseman parantaminen ja tyttöjen koulutukseen pääsyn edistäminen on tehokas investointi tulevaisuuteen ja oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Tukemalla järjestöjä, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien puolesta ja vaatimalla vastuullisuutta päättäjiltä voimme vaikuttaa muutokseen. Ihmisoikeuksien puolustaminen on sitoutumista inhimillisyyteen.

Kirjoittanut: Helena, Naisten Pankki Next Generation

Aloituskuva: Kambodzhalainen Sokna Chhang opiskeli tietotekniikkaa ja graafista suunnittelua Naisten Pankin stipendin turvin. Kuva: Roun Ry

Lähteet:
https://ihmisoikeudet.net/jarjestelmat/ykn-ihmisoikeussopimukset/naisten-oikeuksien-sopimus/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2023-en.pdf
https://data.unicef.org/topic/gender/gender-norms-and-unpaid-work/
https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation
https://www.hrw.org/world-report/2023
https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Next Generation

Next Generation on uuden sukupolven Naisten Pankin tiimi! Olemme innovatiivinen ja aktiivinen vapaaehtoistiimi, joka kokoaa eri alojen osaajia yhteen ajamaan naisten etuja. Jos haluat kehittää itseäsi vapaaehtoistoiminnan myötä ja tulla...

Lue lisää