Koulutus on avain tasa-arvoon

Tyttö kirjoittaa.
Vuoden ensimmäisessä blogikirjoituksessa Naisten Pankin nuorten ryhmä Next Generation pohtii koulutuksen merkitystä naisten osaamisen ja tasa-arvon näkökulmasta

Kansainvälistä koulutuksen päivää vietetään 24.1. Päivä sai alkunsa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) aloitteesta vuonna 1966, jolloin YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO julisti päivän ensimmäisen kerran.

Tästä lähtien päivä on ollut vuosittain muistuttamassa maailmaa koulutuksen tärkeydestä, hyvästä syystä!

Koulutus on avain yhteiskuntien ja koko maailman menestykseen. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoitteen 4. päämääränä on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Koulutuksen tulisi tarjota mahdollisuuksia kaikille, riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai taloudellisesta tilanteesta.

Naisten kouluttautuminen tukee koko yhteisöä

Unesco määrittelee elinikäisen oppimisen oppimiskokemuksina, jotka ulottuvat yksilön koko elinkaarelle eri elämänvaiheisiin. Oppiminen ei rajoitu vain perinteisiin koulu- ja oppimisympäristöihin, vaan laajenee erilaisiin oppimisympäristöihin ja oppiminen tapahtuu eri keinojen ja polkujen kautta.

Tavoitteena on vastata yksilöiden moninaisiin tarpeisiin ja mahdollistaa jatkuva kehittyminen.

Elinikäinen oppiminen edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vähentää rikollisuutta ja parantaa tulonjakoa, luoden siten vahvemman pohjan toimivalle yhteisölle. Peruskoulutus muodostaa oppimisen perustan, mutta monissa kehittyvissä maissa koulutusjärjestelmät ovat puutteellisia ja koulutukseen pääseminen on epätasa-arvoista.

Suuntana kestävä ja tasa-arvoinen tulevaisuus

Kehittyvissä maissa erityisesti naisten koulutustaso on alhainen. Tämä vaikuttaa haitallisesti koko yhteiskuntaan. Naisten koulutuksella on tärkeä vaikutus naisten tuottavuuteen työmarkkinoilla, ja se vaikuttaa suoraan perheen lasten terveyteen, koulutukseen ja mahdollisuuksiin elämässä.

Naisten koulutukseen panostaminen on kriittistä talouskasvun kannalta, mutta se on myös investoimista kestävään ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, joka hyödyttää kaikkia sen jäseniä.

Naisten pankki tarjoaa naisille ammatillista koulutusta ja naiset oppivat myös yrittäjyystaitoja, säästämistä ja sijoittamista. Koulutusten avulla naiset voivat itse parantaa taloudellista asemaansa, päättää itse elämästään ja vahvistaa koko yhteisöjen hyvinvointia.

Elinikäisellä oppimisella vahvistetaan naisten yrittäjyystaitoja ja toimijuutta

Naisten yrittäjyys on kasvanut maailmanlaajuisesti naisten palkkatyön lisääntyessä. Kehitys juontaa juurensa globalisaatioon, teollisuuden siirtymiseen kehittyviin talouksiin ja kaupungistumiseen.

Kehittyvien maiden naisten työ ja yritystoiminta keskittyvät yleisimmin maatalouteen tai lähiyhteisössä tarvittaviin palveluihin. Nykyään naiset perustavat miehiä enemmän näissä maissa uusia yrityksiä, joista suurin osa on rekisteröimättömiä mikro- ja pienyrityksiä. Vaikka yritykset ovat kooltaan pieniä, ne ovat ensisijaisen tärkeitä perheen taloudellisen tasapainon ylläpitämisessä.

Naisten yritystoiminnan laajentamisena haasteena on usein rahoituksen puute. Pankkilainan saaminen ilman vakuutta on haastavaa ja naiset turvautuvat usein omiin säästöihinsä tai lainaavat tarvittavat varat lähipiiristään. Lisäksi naisyrittäjyyttä vaikeuttavat perhe- ja perintölainsäännön rajoitteet, jotka säätelevät naisten omistusoikeutta.

Naisten Pankin tukemien säästö- ja lainaryhmien kautta naiset voivat helposti nostaa lainoja oman yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen. Naisyrittäjyyden tukeminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa koko yhteiskunnan potentiaalin hyödyntämisen. Naisten kasvava koulutustaso, osallistuminen työelämään ja yrittäjyys vaikuttavat suoraan yhteisön hyvinvointiin.

Tukemalla naisten kouluttautumista tuet samalla seuraavan sukupolven mahdollisuuksia.

Kirjoittanut: Annastiina & Helena, Naisten Pankin Next Generation –tiimi
Kuva: Roun Ry

Lähteet:

Sarasalmi, Ulla (2016): Naisyrittäjä investoi perheen hyvinvointiin. Kirkon Ulkomaanapu. Viitattu 10.2.2024. https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/naisyrittaja-investoi-perheen-hyvinvointiin/

Suomen YK-Liitto (2024): Kestävän kehityksen tavoitteet. Viitattu 10.1.2024. https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys

The World Bank (2003): Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy, Challenges for Developing Countries. https://documents1.worldbank.org/curated/en/528131468749957131/pdf/Lifelong-learning-in-the-global-knowledge-economy-challenges-for-developing-countries.pdf

UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022): Making lifelong learning a reality: a handbook. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381857

Next Generation on nuorille aikuisille suunnattu Naisten Pankin valtakunnallinen ryhmä. Järjestämme vuoden mittaan useita tapahtumia, joilla edistämme Naisten Pankin varainhankintaa ja tunnettuutta. Innovatiivinen ja aktiivinen vapaaehtoistiimimme koostuu eri alojen moniosaajista. Tutustu toimintaan >>