Naisten Pankin uudet hankkeet vuonna 2020

Aasialainen nainen olkihattu päässään katsoo hymyillen vasemmalle.
Naisten Pankin työ Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa, Jordaniassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa jatkuu vuonna 2020. Neljässä maassa työtä kehitetään jatkohankkeiden muodossa, joissa jo luotua kehitystä laajennetaan ja perustettuja naisryhmiä tuetaan vahvemmiksi ja itsenäisemmiksi. Kahdessa hankkeessa huomioidaan myös voimakkaasti ympäristön kestokyky ja ilmastonmuutos.

Tue naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä >>

Naisten Pankin työ Ugandassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa saa jatkoa jatkohankkeiden muodossa. Jatkohankkeissa otetaan huomioon jo perustettujen naisryhmien vahvistaminen sekä itsenäisyyden lisääminen, sekä paikallisiin haasteisiin vastaamiseen. Lisäksi hankkeet Keski-Afrikan tasavallassa ja Jordanissa jatkuvat suunnitellusti.

Myanmarissa tuetaan naisten yrittäjyyttä

Myanmarissa on työskennelty naisten kestävän toimeentulon eteen jo useita vuosia. Tämän työn pohjalle jatketaan nyt, kun uusi hanke pyrkii tarjoamaan naisten muodostamille ryhmille lisää tukea ja fasilitointia. Ryhmät kaipaavat tukea esimerkiksi hallinnon, kirjanpidon, yritystaitojen, verkostoitumisen ja legalisoinnin kanssa. Hanke tähtää köyhien ja haavoittuvaisten talouksien naisten kestävään työllistymiseen ja sitä kautta sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä tasa-arvon toteutumiseen. Työtä jatketaan jo tuttujen yhteisöjen kanssa, minkä lisäksi sitä laajennetaan uusiin yhteisöihin.

Ugandassa pakolaisnaiset luovat kestävää toimeentuloa

Hankkeen tavoite on tukea kestävää toimeentuloa ja tarjota mahdollisuuksia Kamwengen alueen pakolaisnaisille sekä pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen naisille perustamalla naisten johtamia säästö- ja lainaryhmiä, jotka saavat voimakasta tukea yrittäjyyteen.  Hankkeen aikana vahvistetaan perustettuja ryhmiä ja rekisteröidään ne lainvoimaisiksi entiteeteiksi, tarjotaan naisille yrittäjyyskoulutusta sekä kannustetaan rekisteröityjä ryhmiä yhdistymään naisten johtamiksi osuuskunniksi, joiden avulla luodaan kestävää toimeentuloa. Lisäksi hankkeessa keskitytään lisäämään ymmärrystä sekä osallisuutta maaseudun naisten taloutta tukeviin ympäristötoimiin, pitäen samalla mielessä ympäristön kestokyky. Hankkeen avulla edistetään myös naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon ja johtamiseen, minkä lisäksi miesten ja poikien roolia sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa tuetaan.

Nepalissa tavoitellaan itsenäisyyttä

Nepalissa käynnistyvä jatkohanke rakentaa sen hedelmällisen työn päälle, mitä Naisten Pankki on yhdessä paikallisten kumppanien kanssa toteuttanut vuodesta 2010 alkaen. Hanke tukee naisten taloudellista menestystä ja antaa tukea uusien yritysten perustamiseen ja jo olemassa olevien laajentamiseen sekä tuottavuuden ja kasvun nousuun. Naisten ryhmien ja osuuskuntien riippuvuutta ulkopuolisesta avusta vähennetään. Hanke pyrkii myös kasvattamaan kohdeyhteisöjen sietokykyä ilmastonmuutosta vastaan.

Kambodzassa tuetaan tyttöjen koulunkäyntiä

Kambozdan jatkohanke tukee jatkossakin köyhien alueiden tyttöjen pääsyä työelämään koulutuksen ja opinto-ohjauksen kautta. Tämä tukee naisten taloudellista voimaantumista sekä auttaa heitä tulemaan aktiivisemmiksi yhteisön jäseniksi. Paikallisia säästöryhmiä perustetaan tyttöjen vanhempien elinkeinon turvaamiseksi, mikä osaltaan suojelee tyttöjen koulutusta keskeytyksiltä.

Lisätietoja:
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja
Anni Vepsäläinen
anni.vepsalainen(at)messukeskus.com
puh. 0400400074