Määrätietoisille naisille lisää kasvua ja osaamista

Viisi naista kesämekoissa vehreässä maastossa.
”Kanna mukanasi unelmaa, sillä unelmat kantavat meitä” on ollut oma mottoni koko aikuisikäni ja se sai vahvan lisämerkityksen Ugandan maaseutualueilla matkustaessani. Kohtasin Naisten Pankin Skills donation -ohjelman matkallani monta omaan unelmaansa uskovaa määrätietoista naista, joiden tavoitteiden saavuttamista Naisten Pankki hankkeessaan tukee.

Kuulin tammikuussa Naisten Pankin hakevan uusia Skills donation-ohjelmaan osallistujia Ugandaan ja Nepaliin. Olin itse juuri vaihtamassa työpaikkaa, ja oma unelmani oli jo usean vuoden ajan ollut päästä tekemään ohjelman kaltaista merkityksellistä työtä juuri Afrikan maissa.

Olin muutamaa vuotta aiemmin matkustanut Tansaniassa, ja siellä kipinä kehitysyhteistyöhön sekä ylipäänsä haavoittuvissa kohteissa olevien ihmisten kanssa työskentelyyn syttyi.

Olin äärimmäisen onnellinen saadessani hakuprosessin jälkeen puhelun, että minut on kuukauden kestävään projektiin valittu.

Joukko ihmisiä pitkän pöydän ääressä pitämässä kokousta.

Skills donation -vapaaehtoisena toimin osana noin kymmenen hengen paikallista tiimiä. Tässä olen mukana tapaamassa maatalousviranomaista.

Osuuskunnan kautta naisille lisää toimeentuloa

Kolmisen vuotta sitten Kirkon Ulkomaanapu ja Naisten Pankki käynnistivät Ugandan Mityanan alueella hankkeen, joka oli aluksi suunnattu naisviljelijöille, jotka tuottavat pienimuotoisesti maissia. Hankkeen strategiana oli varmistaa maissin toimitukset Naisten Pankin rahoittamalle kananmunayritys Chiggille ja saada siten lisää toimeentuloa naisyrittäjille.

Hankkeen avulla alueelle on perustettu naisille suunnattu osuuskunta, jonka tarjoamia, lisäarvoa tuottavia palveluita sekä tuotteita on tarkoitus kehittää ja laajentaa seuraavassa hankevaiheessa, joka tänä vuonna alkoi.

Olin vaikuttunut lukiessani hankkeen ensimmäiseen vaiheen vaikutusten arviointiraporttia. Jo ensimmäisen kolmen vuoden aikana:

1. Maissisadot naisyrittäjien keskuudessa ovat nousseet kolminkertaisiksi! Sekä tuottavuus että viljelyala ovat kasvaneet.

2. Naisten Pankin tuella perustetut säästö- ja lainaryhmät mahdollistavat yrittäjille pienlainoja, joten naisten mahdollisuus vuokrata tai ostaa maata ovat parantuneet merkittävästi, samoin heidän säästönsä ovat kasvaneet.

3. Hankkeen kautta on luotu laaja verkosto markkinaedustajia (”Market agents”) sekä johtavia viljelijöitä (”Lead farmers”). Verkosto auttaa ja tukee pienyrittäjiä, kun he etsivät markkinoita ja parasta hintaa tuotteilleen. Lisäksi he kouluttavat yrittäjiä parempaan ja kestävään tuotantoon.

Kolme ihmistä ryhmittyneenä häkin viereen.

Olin haastattelutiimiläisteni Mwebrmbezin Edwardin ja Shiba Akampamyan kanssa katsomassa mustasotilaskärpästen toukkien tuotantoa käytännössä.

Tavoitteena saada 3000 naista palvelujen piiriin

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osuuskunnan palvelujen piirissä oli 700 naista. Uudessa hankevaiheessa on tarkoitus keskittyä tulosten ylläpitämiseen alueella pitkällä aikavälillä, sekä laajentaa hankkeen palveluja koskettamaan jopa 3 000 naista.

Hankkeen toisen vaiheen tarkoitus on varmistaa lisääntyneiden maissisatojen asianmukainen sadonkorjuun jälkeinen käsittely, parantaa naisryhmien hallintoa sekä heidän mahdollisuuksiaan päästä markkinoille.

Lisäksi tavoitteena on tarjota palveluja laajemmalle joukolle paikallisia yrityksiä maissin ja siipikarjan arvoketjussa ja myös sen ulkopuolella. Vastaperustettu osuuskunta on keskeinen toimija tässä työssä.

Markkinointiosaamisen kartoitus pohjana koulutuksen antamiselle

Olen itse taustaltani maatalousekonomi, ja olen työskennellyt urani alkuvaiheessa sekä maaseutualueiden yritysten analysoinnin parissa, että kategoriapäällikkönä maataloustuotteiden hankinnan, myynnin ja markkinoinnin parissa.

Lisäksi viimeiset vuoteni olen tehnyt tiiviisti töitä markkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija- ja johtotehtävissä eri toimialojen kuluttajaliiketoiminnassa.

Oma vastuuni Naisten Pankin projektissa oli jalkautua maaseutualueille Mityanaan tekemään markkinatutkimusta (”Market mapping”) sekä selvittää haastatteluin ja havainnoin eri toimijoiden osaamistasoa markkinoinnissa (”Need assesment report”).

Osana raporttia tein suosituksen koulutuksen järjestämisestä osuuskunnalle, hankkeen työntekijöille ja naisyrittäjille. Minun jälkeeni Mityanaan on tarkoitus lähettää toinen vapaaehtoinen, joka suunnittelee suositusteni perusteella koulutuksen.

Joukko ihmisiä kerääntyneenä vihreän aidan eteen.

Vapaaehtoisena olin osa tiimiä

Minut otettiin äärimmäisen hyvin vastaan Mityanan Kirkon Ulkomaan avun toimistolla. Mukanani projektin toteuttamisessa oli noin kymmenen hengen paikallinen tiimi. Tarkoitus oli opettaa heitä koko matkan ajan tutkimuksen suorittamiseen ja havaintojen tekoon. Yhdessä suunnittelimme haastattelukysymyksiä tutkimuksen pohjaksi.

Pienemmällä, viiden hengen tiimillä, jalkauduimme maaseudun kyliin tekemään tutkimusta. Tutkimus toteutettiin kohderyhmäkeskusteluilla, joihin osallistui kerrallaan 9-12 naista.

Lisäksi haastattelimme osuuskunnan hallituksen jäseniä sekä kananmunayritys Chiggin liiketoiminnan vetäjiä.

Oli myös erittäin mielenkiintoista päästä haastattelemaan alueen lukuisia viranomaisia, kuten maataloustuotannon viranomaista, tuotantoviranomaista sekä kaupallista viranomaista. Pyrin selvittämään mahdollisimman monipuolisesti alueen yrittäjien toimintaympäristöä, politiikkaa, neuvonnan ja tuen tasoa naisviljelijöille sekä selvittämään, miten sitä voisi kehittää.

Naisyrittäjien kohderyhmäkeskustelujen tarkoitus oli selvittää heidän kohtaamiaan kaupallisia ja tuotannollisia haasteita, esteitä tuotteiden markkinoille saattamisessa sekä heidän osaamistasoaaan markkinoinnissa.

Haastatteluiden lisäksi kävin lukuisia keskusteluja hankeihmisten, osuuskunnan työntekijöiden ja alueen muiden ihmisten kanssa, ja keskustelujen pohjalta tein havaintoja erityisesti liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kaksi ihmistä kaupassa.

Osuuskunnan kehityspäällikkö Namuli Oliver (oikealla) esittelee Judith Kirabolle (vasemmalla) osuuskunnan tuotantopanosmyymälän valikoimaa.

Kolme naista rivissä varastorakennuksessa.

Tapasin myös naisia, jotka työskentelevät rehutuotannossa. Vasemmalla Nakakungu Nuru ja oikealla puolella oleva Nalongo Babirye kertoivat, kuinka mustasotilaskärpästen toukista tehdään kananrehua.

Tavoitteena globaalit markkinat

Kokemus oli monella tapaa itselleni koskettava ja kasvattava. Olin erittäin vaikuttunut siitä, että tapaamani naiset olivat äärimmäisen vahvoja ja ahkeria.

Monet saivat toimeentulonsa viidestäkin eri tulonlähteestä, kuten maataloustuotteista, vaatteiden myynnistä, tiilien myynnistä sekä mobiilirahan välittämisestä. Naiset uskoivat tulevaisuuteen ja olivat äärimmäisen kunnianhimoisia.

Kysyessäni, mitä he odottivat tulevaisuudelta ja meidän järjestämältä koulutukselta, moni vastasi, että ”opettakaa meitä lähtemään globaaleille markkinoinnille”. Mielestäni asenne ratkaisee kaiken ja kasvua syntyykin näin upealla kasvuasenteella. Huomasin nopeasti myös, että naiset ryhmänä voimaannuttavat toinen toisiaan.

Mitä upeaa energiaa ja uskoa koin näiden naisten keskellä, kun he tukivat ja opettivat toisiaan.

Kuten sanottua, oma näkökulmani tutkimuksessa koski nimenomaan markkinoille pääsemistä sekä markkinointiosaamista. Hyvin selvää oli, että haasteita oli erityisesti logistiikassa: varastofasilitetteja ei monellakaan ollut, tiet olivat huonossa kunnossa ja tuotteiden kuljettaminen markkinoille oli haastavaa.

Kotona uusi dynamiikka saattoi tuottaa hankaluuksia, kun naiset voimaantuivat ja saivat omaa tuloa ja päätösvaltaa. Naiset kertoivat, että lähisuhdeväkivallan uhka on todellinen. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä sosiaaliviranomaisten sekä sukupuolten tasa-arvosta vastaavien viranomaisten kanssa. Myös miehet on otettu hankkeessa huomioon ja hanketta edistetään yhteistyössä miesten kanssa.

Nainen hymyilee taustalla näkyy vehreää maastoa.

Kasumba Joan osallistui Naisten Pankin tukemien yrittäjien haastatteluun. Joan viljelee maissia, pitää kanoja ja sikoja sekä omistaa vaatemyymälän.

Tavoitteellinen liiketoimintaosaaminen osaksi organisaatiota

Tutkimukseni osoittaa, että on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa naisten osuuskuntaa entisestään sekä opettaa ja juurruttaa organisaatioon liiketoimintaosaamista, suunnitelmallisuutta ja seurantaa.

Suositukseni mukaisesti seuraavaksi tullaankin koulutuksen ja workshopin kautta ensiksi kirkastamaan osuuskunnan liiketoimintastrategia, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä luodaan mittaristo tavoitteiden seurantaan. Liiketoimintastrategian kirkastamisen jälkeen organisaatiota koulutetaan markkinointistrategian luomisesta ja sen systemaattisesta täytäntöönpanosta sekä markkinointisuunnitelman tekemisestä konkreettisesti. Havaintojen mukaan tällä hetkellä toiminta ei ole kovin suunnitelmallista, mittarit ovat osin puutteelliset ja niiden seuranta heikolla tasolla.

Koin, että osuuskunta teki nyt pitkälti tuotemarkkinointia, ja suosittelin, että jatkossa osuuskunnan on hyvä vahvistaa brändiään instituutiona sekä selkeyttää viestiä, mitä lisäarvoa sen jäsen tai sen kumppani saa.

Tein suosituksen myös konseptoida heidän tuote- ja palvelumallia sekä päättää ansaintalogiikka, jotta jatkossa liiketoiminta on taloudellisesti kestävää ilman hankkeen tukeakin. Naisia tullaan kouluttamaan myös vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoissa. Koulutukset alkavat jo tämän vuoden kesäkuussa.

Tulen seuraamaan suurella mielenkiinnolla, miten organisaatio kehittyy koulutuksen jälkeen ja mitä kaikkea hanke saa aikaiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Naisten Pankin antamalla tuella pyritään hakemaan kestäviä, pitkäkestoisia ratkaisuja naisten toimeentuloon. Tuki menee siis täysin oikeaan paikkaan ja voin lämpimästi suositella Naisten Pankin lahjoittajaksi ryhtymistä.

Teksti ja kuvat: Heidi Silvennoinen

Aloituskuva: Skills donation -vapaaehtoisen Heidi Silvennoisen (keskellä) tapaamat ugandalaiset naisyrittäjät Mityanan alueella osallistuivat mielellään tutkimukseen ja odottavat innolla sen pohjalta heille suunniteltavaa koulutusta.

Kirjoittaja vietti Skills donation -ohjelman kautta kolme viikkoa Ugandassa maalis-huhtikuussa 2024.

Lue lisää Skills donation -ohjelmasta >>

Lahjoitan

euroa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vapaaehtoisrekry: Skills donation -vapaaehtoisia Nepaliin ja Ugandaan

Haemme kokeneita markkinoinnin osaajia, jotka yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa arvioivat toimintaympäristöä ja yritysten lähtötilannetta sekä kehittävät kehitysyhteistyöhankkeiden ja paikallisten toimijoiden tarjoamia markkinointipalveluja yrittäjille. Hakemamme henkilöt ovat hyviä sparraajia ja kouluttajia, jotka...

Lue lisää

Naisten Pankin hankkeet antavat toivoa tulevasta 

Naisten Pankin Skills Donation -ohjelmassa eri alojen ammattilaiset lahjoittavat osaamistaan osallistumalla hankkeen toimintaan paikan päällä. Jaana Jokinen auttoi Myanmarissa naisyrittäjyyttä tukevan hankkeen arvioinnissa ja kehittämisessä. – Työ tehdään yhdessä paikallisen tiimin...

Lue lisää

Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoistyötä Ugandassa

Lokakuussa sain mahdollisuuden osallistua Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoistoimintaan ja lähteä Ugandaan selvittämään ja kehittämään paikallisten naistenpankin VSLA (Kyläsäästö- ja -lainayhdistyksen) jäsenten markkinoinnin tarpeita. Oli todella mielenkiintoista ja jännittävää lähteä...

Lue lisää

Skills Donation –vapaaehtoisrekry: yritystoiminnan kehittäjä Myanmariin

Kaw Lah Foundation (KLF) toteuttaa Naisten Pankin rahoittamaa Women Socio-Economic Reconstruction –hanketta Myanmarissa Kayinin osavaltiossa. Tässä vuonna 2018 alkaneessa 3-vuotisessa hankkeessa on perustettu 15 naisten kehityskomiteaa (Women Empowerment Committees, WAC),...

Lue lisää

Skills Donation –vapaaehtoisrekry: kolme avointa paikkaa nyt haussa!

Tehtävä 1: DRI Uganda toteuttaa Naisten Pankin rahoittamaa hanketta Ugandan pääkaupungin Kampalan slummeissa ja ympäröivällä maaseudulla. Tässä vuonna 2018 alkaneessa 3-vuotisessa hankkeessa perustetaan vuosittain 50 säästö- ja lainaryhmää (VSLA), joiden...

Lue lisää

Markkinatutkimusta Kambodžassa

Astuessani lokakuun puolessa välissä Finnairin Bangkokin yökoneeseen minulla ei ollut vielä tarkkaa kuvaa, mitä kaikkea Kambodžan kolmen viikon projekti tulisi pitämään sisällään. Olin lähdössä Naisten Pankin Skills Donation –ohjelman puitteissa...

Lue lisää

Skills donation –ohjelman kohteena Liberian kanalat

Tapasimme Maria Virolaisen ennen lähtöä ja kyselimme hänen odotuksiaan tulevasta matkasta. Mikä sai sinut hakemaan Skills donation – ohjelmaan? – Koen itseni monin tavoin etuoikeutetuksi saadessani olla nainen, joka on...

Lue lisää

Skills Donation -vapaaehtoisrekry: Liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäjä Liberiaan

Paikallisesti tuotetuille kananmunille on Liberiassa valtaisa kysyntä, johon tuottajat eivät ole pystyneet vastaamaan. Naisten Pankki ja Kirkon Ulkomaanapu ovat tukeneet kaupallisen munatuotannon kehittämistä maassa sekä hankerahoituksella että osallistumalla liiketoiminnan suunnitteluun...

Lue lisää

Chhon Chamren toteuttaa unelmaansa Naisten Pankin tuella Kambodžassa

Chhon Chamren on asunut koko elämänsä vanhempiensa ja kuuden sisaruksensa kanssa Phnom Tochin kylässä Siem Reapin maakunnassa. Chhon on sisaruksista kolmanneksi vanhin. Hän joutui lopettamaan koulunkäynnin yhdeksännellä luokalla, koska hänen...

Lue lisää

Koskettava Kambodza –ilta Oulussa

Naisten Pankin Oulun paikallisryhmä järjesti pääsiäisen jälkeen Koskettava Kambodža –illan yhteistyössä Heli Isohookanan ja Kalevan kanssa. Idea illan järjestämiseksi syntyi tammikuussa Naisten Pankin Kevätpäivillä, kun Naisten Pankin oululaiset vapaaehtoiset kuulivat Helin kokemuksista Skills Donation...

Lue lisää

Leivonnaisilla tuloa perheelle

Kambodzalaisessa Kralanhin kylässä, Siem Reapin ulkopuolella  Yern Sok Ke valmistaa rapeita pieniä, ohuenohuita kakkuja tai keksejä, joita näkee kaikkialla.  Hän työskentelee kotona ulkokeittiössä ja käsittelee taikinaa nopeasti ja varmasti. Hän...

Lue lisää

Puuvillaisten huivien kutominen vaatii osaamista

Siem Reapin kaupungin ulkopuolella  Ta Leungin kylässä  rouva Tip Phor kutoo kangaspuilla  kahdenlaisia puuvillahuiveja.  Toinen malli on traditionaalinen kambodžalainen huivi, joita myös turistit ostavat matkamuistoksi. Toinen malli menee edelleen myytäväksi paikallisille...

Lue lisää

Yrittäjänainen, jonka tavoitteena on työllistää

Kambodzalaisella Som Peounilla on oma ompelimo ja kauppa Siem Reapin turistikaupungin laidalla Phnom Kraomin kylässä. Hän ja kaksi palkattua ompelijaa valmistavat laadukkaita työhousuja miehille ja pojille. Kestävistä työhousuista on kysyntää...

Lue lisää

Naisten Pankki hakee vapaaehtoista Kambodžaan

Naisten Pankin tänä vuonna lanseeraama skills donation –vapaaehtoistohjelma saa jatkoa! Haemme Naisten Pankin Kambodžassa rahoittamaan Promoting Women’s Entrepreneurship –hankkeeseen alkavan yritystoiminnan ja yrittäjyyskoulutuksen osaajaa (Specialist, Curriculum Development and Training of...

Lue lisää

Kylissä kylässä

Nyt olen päässyt kyliin tapaamaan sekä naisten osuuskuntien jäseniä että naisyrittäjiä. On mukana ollut muutama mieskin. Kahdeksan maastopäivän aikana kävimme viidessä Lalitpurin alueen VDC:ssä. Suomalaisittain VDC:t ovat kuin kuntia. Olen...

Lue lisää

Työntouhua ja toimistohommia

Ensimmäiset päivät ovat menneet aika tehokkaasti työn touhussa. Olen päässyt tutustumaan sekä Kirkon Ulkomaanavun että Luterilaisen maailmanliiton (LML) paikalliseen henkilökuntaan ja toimistoihin. Ihmiset ovat olleet erittäin ystävällisiä, tulevat tervehtimään ja...

Lue lisää

Mansikoista mangoihin

Laitetaanpa silmät kiinni ja kuvitellaan Suomen kesä parhaimmillaan. Mitä siihen kuuluu? Aurinkoa totta kai, sininen taivas, mansikat, kukat, pörriäiset, veden liplatus ja tuulen vire. Entäs kesälomatyöt? Usea meistä löytää itsenä...

Lue lisää

Naisten Pankin vapaaehtoisohjelma asiantuntijoille käynnistyy – jyväskyläläinen Kirsi Itkonen Nepaliin

”Naisten asema ja kehitysyhteistyö ovat minulle tärkeitä. Kun näin hakuilmoituksen Skills donation-ohjelmaan, ajattelin heti, että tämähän on aivan mainio tilaisuus”, kertoo Itkonen. Itkonen lähtee arvioimaan Naisten Pankin rahoittamaa Ulkomaanavun hanketta...

Lue lisää

Naisten Pankin skills donation –ohjelma käynnistyy Nepalin evaluaatiopaikalla

Haemme Naisten Pankin Nepalissa rahoittamaan POWER-hankkeeseen yrittäjyyden ja/tai osuustoiminnan asiantuntijaa evaluaatiotiimin jäseneksi. Evaluaation kenttäosuus Nepalissa on noin kahden viikon mittainen ja ajoittuu välille 20.6. – 15.7.2016. Skills donation -vapaaehtoisohjema Hakemamme...

Lue lisää

Skills Donation -vapaaehtoisohjelma

Naisten Pankin verkostossa on arvokasta asiantuntemusta ja ammattitaitoa, jota voimme hyödyntää hanketyössämme. Kohdemaissamme on puolestaan tarvetta monialaiselle osaamiselle, jonka avulla voidaan edistää naisyrittäjyyttä ja kehittää entistä parempia hankkeita. Skills Donation ...

Lue lisää